Αρχές Περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Πελατών

Η εταιρία Seastar Shipping sm p.c., δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που της γνωστοποιούνται, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται [π.χ. μέσω mail, fax, εταιρικές κάρτες, φορολογικά έντυπα, την ιστοσελίδα της εταιρίας καθώς και άλλες ιστοσελίδες, βάσεις δεδομένων κ.λπ.], σύμφωνα πάντα με τον νόμο 2472/1997 περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία των Δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που συνήθως παραλαμβάνει η εταιρία είναι:

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ

Δεδομένα Ταυτοποίησης- επικοινωνίας, όπως:

Α1) Καταστάσεις επιβατών (ονοματεπώνυμο, εθνικότητα, φύλο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία έναρξης και λήξης κρουαζιέρας).

Α2) Καταστάσεις πληρωμάτων εμπορικών πλοίων (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, εθνικότητα, ημερομηνία και τόπος γέννησης και αριθμός διαβατηρίου).

Β) Δεδομένα υγείας, κατάσταση υγείας

  • Έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων,
  • Σύμπραξη στην διοργάνωση κρουαζιέρας από συνεργαζόμενα πρακτορεία,
  • Σύναψη συμβάσεων,
  • Πρακτόρευση πλοίων
  • Μεταφορά επιβατών, πληρωμάτων
  • Έκδοση visa
  • Μεταφορά επιβάτη/πληρώματος για ιατρικούς λόγους
  • Ασφάλεια της εταιρείας μας
  • Εσωτερική χρήση από την Εταιρία μας.

Η εταιρία διασφαλίζει τη τήρηση νομίμων και ενδεδειγμένων διαδικασιών προστασίας και εμπιστευτικότητας των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει, μεταξύ άλλων και, για να αποτρέπεται κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, καθώς και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία ή την αρχειοθέτησή τους.

Για τον σκοπό της παρούσας πολιτικής, στον όρο «υποκείμενα δεδομένων», περιλαμβάνονται όλα τα φυσικά πρόσωπα καθώς και όλες οι μονοπρόσωπες νομικές μορφές εταιριών, των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα κατέχουμε (υποκείμενο των δεδομένων είναι το άτομο το οποίο σχετίζεται με τον όρο «Προσωπικά Δεδομένα»).

Η Εταιρία μας, εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και όπου απαιτείται, έγκρισή σας. Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς μας σκοπούς και τις επιχειρηματικές μας ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται από το νόμο.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση για όσο διάστημα απαιτείται. Μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σε συντομότερο χρονικό διάστημα, το οποίο θα ικανοποιήσουμε, κατόπιν ελέγχου της νόμιμης βάσης επεξεργασίας και των υποχρεώσεών μας έναντι του Νόμου και / ή της μεταξύ μας σύμβασης.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους συνεργάτες, εκτελούντες επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρίας μας, ιδίως αλλά όχι περιοριστικά σε παρόχους υποστήριξης συστημάτων επεξεργασίας των δεδομένων αυτών.

Η διαβίβαση σε τρίτους, εκτελούντες την επεξεργασία, θα λαμβάνει χώρα μόνο υπό την τήρηση των νομίμων προϋποθέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 24 και 28 του Κανονισμού.

Σε περίπτωση διαβίβασης των δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Εταιρία ενημερώνει εκ των προτέρων το υποκείμενο των δεδομένων και εξασφαλίζει ότι παρέχονται οι κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι εφαρμόζονται, από πλευράς εμπειρογνωμοσύνης, αξιοπιστίας και πόρων, τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, κατά τρόπο τέτοιο, ώστε η επεξεργασία να είναι σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Τα στελέχη της Εταιρίας μας που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να αιτηθείτε:

I. Την πρόσβαση στα δεδομένα σας
II. Την επανεξέταση των προσωπικών σας πληροφοριών που διατηρούμε
III. Τη διόρθωση των εσφαλμένων / ανακριβών πληροφοριών και τη συμπλήρωση ελλιπών πληροφοριών
IV. Τη διαγραφή (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών σας δεδομένων
V. Τον περιορισμό στην επεξεργασία των δεδομένων σας
VI. Τη φορητότητα των δεδομένων σας
VII. Την εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων σας εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 21 ΓΚΠΔ

Διαχειριζόμαστε τα αιτήματά σας με τη μέγιστη προσοχή προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματά σας προστατεύονται. Σε κάθε περίπτωση, ενδέχεται να σας ζητήσουμε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας ώστε να βεβαιώσουμε ότι δεν γνωστοποιούμε σε κάποιον άλλον τα προσωπικά σας στοιχεία.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι, κατά την διάρκεια ισχύος της σχέσης εργασίας, προσωπικά δεδομένα απαιτούμενα από το νόμο ή από τη σύμβαση, τηρούνται νόμιμα και δεν είναι δυνατή η προβολή αντιρρήσεων περί αυτών. Συνεπώς, τα δικαιώματα αντίρρησης, περιορισμού και διαγραφής πρέπει να αφορούν επεξεργασία δεδομένων πέραν των νομίμων ή συμβατικών σκοπών. Περαιτέρω, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (εξαιτίας, για παράδειγμα, νομικών υποχρεώσεων), ίσως να μην μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αμέσως το αίτημά σας. Ωστόσο, σε οποιαδήποτε περίπτωση, θα λάβετε απάντηση επί του αιτήματός σας , το αργότερο, μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την υποβολή του.

Διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία στoν κ. Σταυράκη Ζαχαρία, ο οποίος είναι Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρίας Seastar Shipping sm p.c, είτε μέσω αποστολής Φυσικής Επιστολής στην έδρα της εταιρίας (Κοσμά Ζώτου 2 Ηράκλειο), είτε μέσω αποστολής Ηλεκτρονικής Επιστολής (στο λογαριασμό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: dpo@seastar.gr), αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας με την εταιρία.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορείτε, οποιαδήποτε στιγμή, να ανακαλέσετε την συγκατάθεση που παραχωρήσατε στην εταιρία μας για την επεξεργασία και την γνωστοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Η απόσυρση της συγκατάθεσης δε θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίστηκε σε αυτήν για το διάστημα πριν την αποσύρετε. Περαιτέρω, και για το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα, σχετικά με το νόμο ή τη σύμβαση.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας, παρακαλείστε, να ενημερώσετε – με αποστολή Υπεύθυνης Δήλωσης, υπογεγραμμένης από τον αιτούντα – τον κ. Σταυράκη Ζαχαρία Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας Seastar Shipping sm p.c, είτε μέσω αποστολής Φυσικής Επιστολής στην έδρα της εταιρίας (Κοσμά Ζώτου 2 Ηράκλειο), είτε μέσω αποστολής Ηλεκτρονικής Επιστολής (στο λογαριασμό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: dpo@seastar.gr), αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας με την εταιρία.

© 2013 - Seastar Shipping sm p.c.   |   powered by WiSE